Klauzula informacyjna dla CeSiR w Warce

Zgodnie z art. 13 ust.1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. zwanego dalej RODO informuję, iż :

  • Administratorem pozyskanych od Państwa danych osobowych jest Centrum Sportu i Rekreacji, którego siedziba mieści się pod adresem: 05-660 Warka, ul. Warszawska 45, tel. 048 667 24 74
  • W Centrum Sportu i Rekreacji w Warce został wyznaczony Inspektor Ochrony Danych, z którym możecie się Państwo kontaktować we wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz praw związanych z przetwarzaniem danych za pośrednictwem poczty elektronicznej, kierując wiadomość na adres skrzynki e-mail: mnasiadek2@gmail.com
  • Pani/Pana dane przetwarzane będą w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych w celu rekrutacji, zawarcia umowy, prowadzenia działalności sportowej, kulturalnej, edukacyjno-oświatowej, promocji Miasta i Gminy.
  • Podstawą prawną ich przetwarzania może być lub mogą być :

– art. 6 ust. 1 lit. a) RODO – tj. zgoda świadomie i dobrowolnie wyrażona przez Panią/Pana na przetwarzanie danych osobowych.

– art. 6 ust. 1 lit. b) RODO – tj. wymogi kontraktowe wynikające z konieczności  dysponowania danymi na potrzeby wykonania zawartej umowy współpracy lub podjęcia  działań przed jej zawarciem – w celu przygotowania wstępnej oferty

– art. 6 ust. 1 lit. c) RODO – tj. konieczność wypełnienia przez CSiR obowiązków prawnych wynikających z przepisów prawa  – realizacja zawartej umowy bądź złożonego zamówienia na wykonanie usługi.

– art.6 ust.1 lit. f) – przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów administratora – promocja, marketing

  • Przetwarzanie pozyskanych od Państwa Danych opierać się będzie na zasadzie dobrowolności. Podanie danych osobowych jest warunkiem wykonania zadań statutowych i prawnych obowiązków administratora.
  • Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych i ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  • Dane mogą być udostępniane przez CESiR podmiotom upoważnionym do uzyskania informacji tylko na podstawie przepisów prawa.
  • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów przetwarzania lecz nie krócej niż okres wskazany w przepisach prawa dotyczących  archiwum.
  • Informuję, iż CESiR dokłada wszelkich starań, aby zapewnić stosowne środki fizyczne, techniczne i organizacyjne ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, utratą zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.