Zapraszamy na I Turniej Piłki Plażowej CeSiR Warka 2024!

0
Zapraszamy do udziału w turnieju siatkówki plażowej! Szczegółowe informacje w regulaminie zawodów: REGULAMIN – I TURNIEJ Siatkówki Plażowej CeSiR Warka 2024 Zgłoszenia przyjmujemy do dnia 19 lipca, telefonicznie...

Orliki to nowoczesny kompleks sportowy wybudowany w ramach rządowego programu „Moje Boisko Orlik 2012”.  Wyposażony jest w oświetlenie zatem można z niego korzystać również wieczorami.

To dobre miejsce do aktywnego spędzania czasu dla osób w każdym wieku i stopniu sprawności. Nie trzeba być sportowcem, żeby dobrze się bawić. Obiekt jest ogólnodostępny dla wszystkich miłośników sportu i rekreacji od marca do końca listopada.

Na terenie naszego kompleksu sportowego znajduje się:

 • boisko piłkarskie
 • boisko wielofunkcyjne

Bezpłatnie dostępny sprzęt:

 • Piłka Nożna
 • Koszykówka
 • Siatkówka
 • Siatkówka Plażowa
 • Tenis Ziemny

Infrastruktura dodatkowa:

 • Toalety
 • Toaleta dla niepełnosprawnych
 • Szatnie
 • Prysznic
 • Stojaki na rowery
 • Miejsce do parkowania
 • Apteczka

GODZINY OTWARCIA

1 marzec – 30 listopada

Poniedziałek – Piątek godz. 8:00 – 16:00

godz. 16:00 – 21:00

do dyspozycji PSP 2 w Warce

ogólnodostępny lub wg rezerwacji*

Sobota godz. 10:00 – 20:00
Niedziela godz. 12:00 – 18:00

 

1 grudnia – 28 lutego

Kompleks nieczynny.

W przypadku niekorzystnych warunków atmosferycznych o zamknięciu obiektu decyduje administrator

*Rezerwacja boiska u obsługi obiektu lub administratora.

REGULAMIN
Kompleksu boisk sportowych „Orlik” w Warce

CZĘŚĆ OGÓLNA

 1. Właścicielem kompleksu boisk jest miasto Warka, zarządzającym i administratorem obiektu jest Centrum Sportu i Rekreacji w Warce.
 2. Harmonogram korzystania z boisk:
  a) zajęcia szkolne dla uczniów Szkoły Podstawowej nr 2 w Warce:
  Poniedziałek –  piątek  8.00 – 16.00
  b) obiekt ogólnodostępny:
  Poniedziałek –  Piątek      16.00 – 21.00
  Sobota                          10.00 – 20.00
  Niedziela                        12.00 – 18.00
  Wakacje Poniedziałek – Piątek 10.00 – 21.00
 1. Obiekt jest ogólnodostępny otwarty przez cały rok w zależności od warunków pogodowych.
 2. Administrator ma prawo do zmiany Harmonogramu korzystania z Orlika i będzie informował o godzinach otwarcia i dostępności na afiszach i na stronach internetowych Cesir Warka.
 3. Dopuszcza się możliwość rezerwacji boisk – stałą lub jednorazową    (z 24-godzinnym wyprzedzeniem, minimalna ilość 10 osób).
 4. Administrator boisk zastrzega sobie prawo do ustalenia ostatecznego harmonogramu rezerwacji boisk.
 5. Korzystanie z boiska wielofunkcyjnego jest bezpłatne.
 6. Dzieci do lat 7 mogą korzystać z obiektu wyłącznie pod opieką osoby pełnoletniej.
 7. Warunkiem korzystania z obiektu jest posiadanie odpowiedniego stroju i obuwia sportowego.
 8. Na terenie obiektu obowiązuje zakaz:
 9. wprowadzania i użytkowania innego sprzętu niż zgodny z przeznaczeniem        boiska (np. rower, motorower, deskorolka, rolki itp.),
 10. niszczenia boiska i urządzeń sportowych, wchodzenia na ogrodzenie i   urządzenia sportowe,
 11. palenia tytoniu i spożywania alkoholu oraz innych środków odurzających,
 12. przebywania w stanie nietrzeźwym oraz zachowań stwarzających zagrożenie dla innych użytkowników,
 13. zaśmiecania,
 14. przeszkadzania w zajęciach lub grze,
 15. zakłócania porządku i używania słów wulgarnych,
 16. korzystania z obiektu w godzinach nocnych,
 17. wprowadzania zwierząt,
 18. wnoszenia na teren boiska materiałów i przedmiotów niebezpiecznych: butelek, puszek, kubków itp. wykonanych z kruchego, pękającego lub twardego materiału.
 19. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie obiektu winny obowiązkowo zapoznać się i podporządkować przepisom regulaminu.
 20. W sytuacji niekorzystnych warunków atmosferycznych o korzystaniu z boiska decyduje Administrator obiektu.
 21. Zastrzega się możliwość wyłączenia boiska z użytkowania w przypadku konieczności konserwacji, imprez okolicznościowych, itp.

 

ZASADY KORZYSTANIA Z KOMPLEKSU

 1. Za wypadki mające miejsce na terenie boiska, odpowiedzialność ponosi  korzystając z boiska.
 2. Korzystający z boiska ponoszą ryzyko związane z amatorskim uprawianiem sportu.
 3. Zajęcia grupowe dzieci i młodzieży, mogą odbywać się tylko pod opieką uprawnionego nauczyciela, trenera – instruktora, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 4. Osoby prowadzące zajęcia są odpowiedzialne za bezpieczeństwo ćwiczących oraz za właściwą organizację zajęć, porządek oraz dyscyplinę ćwiczących.
 5. Prowadzący zajęcia winien sprawdzić stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego, z którego będzie korzystał i w przypadku zauważenia usterek zgłosić ten fakt Administratorowi obiektu.
 6. Obowiązkiem użytkowników jest niezwłoczne informowanie Administratora obiektu o wszelkich uszkodzeniach urządzeń, kontuzjach i innych zdarzeniach mogących mieć wpływ na bezpieczeństwo użytkowników.
 7. Osoby korzystające z obiektu mogą korzystać z pomieszczeń szatni w przypadku wcześniejszej informacji do Administratora obiektu.
 8. Wyposażenie i sprzęt sportowy znajdujący się na obiekcie należy użytkować zgodnie z przeznaczeniem.
 9. Osoby korzystające z obiektu przychodzą z własnym sprzętem sportowym. Administrator nie zapewnia korzystającym sprzętu sportowego.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ I KARY

 1. Osoby naruszające porządek, przepisy regulaminu lub nie stosujące się do zaleceń Administratora, Centrum Sportu i Rekreacji , mogą być wyproszone z terenu boiska wielofunkcyjnego.
 2. Za zniszczenia lub uszkodzenia wyposażenia obiektu, sprzętu, elementów stałych, obowiązuje odpłatność w wysokości 100% wartości szkody. W przypadku osób niepełnoletnich – za uszkodzenia odpowiadają ich prawni opiekunowie/rodzice.
 3. W uzasadnionych przypadkach Administrator Obiektu może wezwać służby mundurowe, w szczególności Policję.
 4. Administrator obiektu nie ponosi odpowiedzialności za straty materialne, uszczerbki na zdrowiu, wypadki poniesione na terenie obiektu. Użytkownicy korzystają z obiektu na własną odpowiedzialność.
 5. Za wypadki i zdarzenia wynikające z nieprzestrzegania regulaminu, administrator nie ponosi odpowiedzialności.
 6. Skargi i wnioski należy kierować do Centrum Sportu i Rekreacji w Warce. cesir@warka.pl
Skip to content