Deklaracja dostępności serwisu internetowego oraz dostępności architektonicznej Centrum Sportu i Rekreacji w Warce

Dostępność serwisu internetowego

Centrum Sportu i Rekreacji w Warce (dalej w skrócie CSiR) zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. 2019 r. poz. 848). Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do serwisu internetowego www.cesirwarka.pl

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Na stronie internetowej można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych.

Administrator strony dokłada wszelkich starań, aby dostępność i użyteczność strony internetowej www.cesirwarka.pl była na poziomie WCAG 2.1.

Oświadczenie sporządzono dnia: 29.03.2023 r.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Koordynator ds. Dostępności
Koordynatorem ds. Dostępności w CSiR jest Dariusz Ostrowski, telefon Kontaktowy: 793-051-054, adres poczty elektronicznej: darost@onet.pl Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Pan Mariusz Fronczek, adres poczty elektronicznej m.fronczek@warka.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu +48 667 24 74.

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej, powinna także określić formę tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie i nie później, niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Dostępność architektoniczna

– zgodnie z Ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U z 2019 poz. 1696).

Główna siedziba CSiR mieści się w obiekcie przy ul. Warszawskiej 45 w Warce.

Opis dostępności wejścia do budynku:

  • budynek, w którym siedzibę ma CSiR jest obiektem, w którym znajdują się kryta pływalnia oraz hala sportowa z zapleczem i sanitariatami i jest przystosowany do poruszania się po nim (dotyczy parteru) przez osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu (w skrócie określanymi dalej jako „OzN”);
  • na parkingach od ul. Warszawskiej (wejście główne) i od strony wejścia do pomieszczeń zajmowanych przez szkołę wyznaczone są miejsca postojowe dla pojazdów użytkowanych przez osoby niepełnosprawne;
  • do budynku prowadzi ogólnodostępne, utwardzone kostką brukową dojście od ul. Warszawskiej z podjazdem przystosowanym do poruszania się po nim przez osoby niepełnosprawne. W okresie 2023-2024 r. planowany jest przed wejściem na schody i przed drzwiami wejściowymi montaż płyt z wypustkami (tzw. „bąbelkowe”, lub inaczej „guzowate”), stanowiących informację dla osób niewidomych o przeszkodzie;
  • drzwi wejściowe główne do budynku są przeszklone, dwuskrzydłowe o szerokości skrzydła głównego ok. 1 m. Oklejenie szklanych drzwi wejściowych oraz pierwszego i ostatniego stopnia schodów wejściowych kontrastową taśmą żółto-czarną lub pomalowanie ich żółtą farbą odblaskową zaplanowano na lata 2023-2024:
  • W okresie 2023-2024 przewidziano montaż dzwonka ogólnodostępnego w pobliżu drzwi wejściowych, dostosowanego wysokością dla osoby siedzącej na wózku, za pomocą którego można wezwać pracownika CSiR, który udzieli wszelkiej pomocy osobie niepełnosprawnej w załatwieniu spraw oraz opiekę bytową tej osobie na terenie CSiR;
  • Przed budynkiem CSiR w planie dostosowawczym na lata 2023-2024 przewidziano montaż tablicy informującej dla osób posługujących się alfabetem Braille’a o wejściu do budynku i usytuowaniu w nim ogólnodostępnych pomieszczeń.

Opis dostępności korytarzy, schodów i wind:

  • parter budynku wraz z halą sportową oraz strefą basenów, zapleczem sanitarno-higienicznym, szatniami i korytarzami jest przystosowany do poruszania się po nim przez osoby z niepełnosprawnością narządów ruchu;
  • w holu budynku przewidziano w planie dostosowawczym na lata 2023-2024 montaż oznaczeń (tablica, infokiosk itp.) w alfabecie Braille’a dla osób niewidomych i słabowidzących, zawierających podstawowe informacje o rozmieszczeniu pomieszczeń, drogach ewakuacyjnych i innych niezbędnych informacjach.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach.

Zgodnie z Ustawą z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172 i 1495), osoba niepełnosprawna wraz z psem asystującym/psem przewodnikiem ma prawo wstępu do obiektów użyteczności publicznej, w szczególności budynków i ich otoczenia przeznaczonych na potrzeby użyteczności publicznej, a tym samym także do budynku CSiR.

Warunkiem wejścia na teren budynku CSiR z psem asystującym/psem przewodnikiem jest wyposażenie psa asystującego w uprząż oraz posiadanie przez osobę niepełnosprawną certyfikatu potwierdzającego status psa asystującego i zaświadczenia o wykonaniu wymaganych szczepień weterynaryjnych. Możliwość wejścia do budynku z psem asystującym nie zwalnia osoby niepełnosprawnej z odpowiedzialności za szkody wyrządzone przez psa asystującego. Osoba niepełnosprawna nie jest zobowiązana do zakładania psu asystującemu kagańca oraz prowadzenia go na smyczy.

Informacja dla niesłyszących o dostępności tłumacza języka migowego

Zgodnie z ustawą z dnia 19 sierpnia 2011r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz.U. z 2017r. poz.1824) art.3 pkt 5 ustawy, w budynku CSiR w Warce, aby skorzystać z pomocy tłumacza języka migowego należy postępować według poniższej instrukcji, która zostanie wdrożona do końca 2023 r.

KROK 1. Wybrać preferowany przez siebie sposób komunikacji

Osoba zainteresowana załatwieniem swojej sprawy i chcąca skorzystać z osobistej pomocy tłumacza, może w celu rezerwacji wizyty wybrać jedną z form kontaktu:
– e-mail pod adres: cesir@warka.pl;
– telefon pod numer: 48 667 24 74
Zgłoszenie powinno zawierać:
– imię i nazwisko osoby zainteresowanej;
– propozycję terminu wizyty;
– krótkie określenie sprawy;
– kontakt zwrotny, na który zostanie nadesłana informacja z potwierdzeniem spotkania.

W zgłoszeniu zaznaczyć należy koniecznie czy komunikujesz się w polskim języku migowym (PJM), systemie językowo-migowym (SJM) czy sposobie komunikowania się osób głuchoniewidomych (SKOGN).

KROK 2. Po wyborze formy kontaktu zwrotnego wysłać zgłoszenie

Zgłoszenia przesłane pocztą elektroniczną, w dni wolne lub poza godzinami pracy CSiR będą rejestrowane i potwierdzane, w pierwszy dzień roboczy następujący po dacie odbioru maila.
Termin umówienia spotkania zależy od aktualnej dostępności tłumacza. O miejscu i terminie osobistego spotkania z tłumaczem, CSiR poinformuje w dniu rejestracji na adres mail lub numer telefonu podany przez osobę zainteresowaną w zgłoszeniu.

KROK 3. Przyjść w umówione miejsce o umówionej porze

Usługa tłumacza migowego przy załatwianiu spraw urzędowych jest bezpłatna dla osób uprawnionych. Osobami uprawnionymi są osoby posiadające orzeczenie o niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1172).

Osoby głuche lub niedosłyszące mogą skorzystać również z pomocy osoby przybranej. Osoba przybrana musi mieć ukończone 16 lat i potrafić komunikować się z osobami załatwiającymi sprawę.