Szukamy pracownika na stanowisko: KSIĘGOWY-KASJER

1203

OGŁOSZENIE O NABORZE NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE 

Na  podstawie  art.  11  i  art.  13  ustawy  z dnia  21  listopada  2008  r.  o  pracownikach  samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz.530 ) Dyrektor ogłasza nabór kandydatów na wolne

Stanowisko: Księgowy – Kasjer – praca w systemie jednozmianowym
w Centrum Sportu i Rekreacji ,  Warka ul. Warszawska 45,

 1.  Wymagania kwalifikacyjne: 

Wymagania niezbędne:

 • wykształcenie wyższe / średnie ekonomiczne, administracyjne, prawo finansowe
 • doświadczenie zawodowe: minimum 2 letni staż pracy przy wykształceniu średnim, przy wyższym bez stażu pracy
 • obywatelstwo polskie
 • posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
 • brak skazania  prawomocnym  wyrokiem sądu  za przestępstwo ścigane  z  oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub umyślne przestępstwo skarbowe,
 • nieposzlakowana opinia,
 • znajomość zasad rachunkowości oraz ustawy od podatku towarów i usług,
 • znajomość przepisów dotyczących ochrony wartości pieniężnych,
 • umiejętność sporządzania dokumentacji kasowej oraz wypełniania formularzy i druków kasowych,
 • dyspozycyjność

Wymagania dodatkowe:

 • obsługa kasy fiskalnej,
 • umiejętność biegłej obsługi komputera ( środowisko Windows),
 • umiejętność sprawnej organizacji pracy i samodzielnego wykonywania zadań
 • umiejętność pracy w zespole,
 • umiejętność pracy pod presją czasu,
 • sumienność

 

 1. Zakres zadań wykonywanych na stanowisku: 
 • analiza złożonych wniosków o zamówienia publiczne w zakresie zgodności z przepisami oraz regulaminami wewnętrznymi,
 • prowadzenie rejestru przyjętych do realizacji zamówień publicznych wydatków bieżących,
 • sprawdzanie planów z zamówień publicznych złożonych przez działy merytoryczne w zakresie zgodności z planem jednostki oraz trybów udzielania zamówienia,
 • przygotowanie projektów regulaminów dotyczących zamówień publicznych,
 • prowadzenie dokumentacji dotyczącej podatku vat oraz podatku od nieruchomości,
 • nadzór nad wydatkowaniem środków finansowych pod kątem zgodności z planem poszczególnych działów jednostki Cesir
 • księgowanie dowodów zakupu,
 • bieżące uzgadnianie rozrachunków z dostawcami,
 • kontrola terminowej zapłaty zobowiązań,
 • przygotowanie danych do sprawozdania o wydatkach,
 • prowadzenie rejestru umów wydatków bieżących,
 • prowadzenie rozliczeń podatku od towarów i usług (VAT) – ewidencja sprzedaży, ewidencja zakupu,
 • przygotowanie JPK-u,
 • przygotowanie analiz finansowych z zakresu kosztów jednostki,
 • rozliczanie wniosków o wydatkowanie świetlicy środowiskowej oraz innych podmiotów zaakceptowanych przez Burmistrza Warki lub Dyrektora Cesir,
 • prowadzenie ewidencji zaangażowania wydatków,
 • zastępstwo na stanowisku kasjera,
 • ewidencjonowanie sprzedaży gotówkowej za pomocą kasy fiskalnej,
 • codzienne przyjmowanie wpłat ze stanowisk ds. pobierania opłat ( Kryta pływalnia, Siłownia, Usługi noclegowe),
 • dokonywanie wypłat gotówki na podstawie dowodów źródłowych, zatwierdzonych przez osoby upoważnione (zgodnie z bankowymi wzorami podpisów) do dysponowania rachunkami bankowymi,
 • odprowadzanie wpływów do banku i pobieranie gotówki z banku, na podstawie czeków gotówkowych na zabezpieczenie pogotowia kasowego i innych wypłat z kasy,
 • chronologiczne, rzetelne i terminowe sporządzanie raportów kasowych zgodnie z tytułami wpłat i wypłat,
 • wydawanie karnetów na sekcje sportowe i rekreacyjne zgodnie z zasadami ustalonymi w CeSiR,
 • sporządzanie w okresach miesięcznych ewidencji wydanych karnetów według tytułów sekcji,
 • składanie zamówień na karnety j/w,
 • ścisłe przestrzeganie przepisów dotyczących gospodarki kasowej i instrukcji w sprawie prowadzenia gospodarki kasowej oraz zabezpieczenia wartości pieniężnych,
 • wykonywanie czynności pomocniczych i sprawdzających przy obsłudze kas fiskalnych stanowisk ds. pobierania opłat (Kryta pływalnia, Siłownia, Usługi noclegowe),
 1. Informacja o warunkach  pracy na stanowisku : 
 • forma nawiązania stosunku pracy – umowa o pracę, na czas określony z możliwością dalszego zatrudnienia,
 • wymiar czasu pracy – pełny etat,
 • system czasu pracy – podstawowy
 • stanowisko związane z pracą w siedzibie Cesir,
 • praca przy monitorze ekranowym,
 • naturalne i sztuczne oświetlenie,
 • parking do dyspozycji pracowników Cesir.
 1. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

Wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnienia osób niepełnosprawnych jest niższy niż 6%.

Wymagane dokumenty:
1. własnoręcznie podpisany list motywacyjny,
2. własnoręcznie podpisane cv.,
3. wypełniony i własnoręcznie podpisany kwestionariusz osobowy,
4. własnoręcznie podpisane oświadczenia o:
– nieposzlakowanej opinii;
– niekaralności  prawomocnym  wyrokiem  sądu  za przestępstwo  ścigane  z oskarżenia publicznego lub za przestępstwo popełnione umyślnie lub przestępstwo skarbowe;
– posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych i korzystania z pełni praw publicznych;
– wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach aplikacyjnych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procedury naboru zgodnie z ustawą z dnia  29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz. U. z 2016r. ,poz. 922 ze zm.) oraz ustawą z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 530)
– posiadanym obywatelstwie polskim

5. kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe,

6. kserokopie  świadectw  pracy  dokumentujących  posiadany  staż  pracy.

 

 1. Termin, miejsce i forma składania dokumentów:
  1. Wymagane dokumenty aplikacyjne można złożyć w siedzibie Centrum Sportu i Rekreacji w Warce,  Warszawska 45 lub przesłać pocztą na adres: Centrum Sportu i Rekreacji w Warce, 05-660 Warka,               ul. Warszawska 45.
  2. Dokumenty  aplikacyjne  złożone  w  siedzibie  Centrum  Sportu  i  Rekreacji  w  Warce  lub  przesłane pocztą powinny znajdować się w zamkniętej kopercie z podaniem oznaczenia, jakiego naboru dotyczą.
  3. Dokumenty aplikacyjne przyjmowane są w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09.02.2024r.
  4. O zachowaniu terminu złożenia dokumentów aplikacyjnych decyduje data wpływu do Centrum.
  5. Aplikacje, które wpłyną do Centrum po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.
 2.  O  terminie  i  miejscu  przeprowadzenia  konkursu  kandydaci  zostaną  powiadomieni  pisemnie  lub telefonicznie. 

 

Dyrektor
Centrum Sportu i Rekreacji

/-/  Paweł Maciejewski

 

ZAŁĄCZNIKI:

Nabór+na+stanowisko+urzędnicze++księgowy+kasjer